Ostrów Wlkp. ul. Wylotowa

493,080.00

Działka z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą.

Opis

Ostrów Wlkp. ul. Wylotowa

Na  sprzedaż działka z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą.

Nieruchomość  częściowo ogrodzona, niezabudowana o pow. 8218m2 (szer.ok. 46 x 180m), położona jest przy drodze utwardzonej,  w której znajduje się woda, kanalizacja i en. elektryczna.

Teren działki objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –  symbol  P -tereny działalności gospodarczej, obręb 0211 Ostrów Wlkp..

W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajduje się Przedsiębiorstwo Usługowe KOSZ Spółka z o.o., oraz inne firmy usługowe. Cena  60,00 zł/m2   (493.080 zł)    

P – tereny działalności gospodarczej.
1. Tereny przeznacza się dla obiektów służących prowadzeniu działalności gospodarczej (i lokalizacji obiektów z nią związanych): wytwórczej i przetwórczej (przemysłowej), usługowo-produkcyjnej, naprawczej, usługowej (z wyjątkiem obiektów chronionych typu szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia itp.) oraz/lub dla lokalizacji magazynów, baz, składów. Wyklucza się natomiast lokalizacje obiektów służących produkcji rolnej oraz w szczególności mieszkalnictwa.
2. Przy lokalizacji budynków, na terenie o którym mowa w ust. 1, należy je sytuować w odległości od granicy działki z terenami oznaczonymi symbolem „M3” nie mniejszej niż wysokość budynku.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się:
1) lokalizację stacji paliw
2) lokalizację obiektów dla prowadzenia działalności niekomercyjnej, z wyjątkiem wykluczeń, o których mowa w ust. 1
3) lokalizację obiektów związanych z gospodarką komunalną, z wyjątkiem spalarni śmieci, składowisk odpadów komunalnych oraz oczyszczalni ścieków bytowych
4) zieleń urządzoną (z wyjątkiem cmentarzy), w tym zieleń towarzyszącą obiektom, o których mowa w ust. 1 i 3
5) organizowanie/budowę parkingów (jedno- lub wielopoziomowych) oraz garaży
6) przeprowadzanie ulic wewnętrznych według zasad określonych w § 3 ust. 2 pkt 2 i 3
7) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących tej sieci, w sposób określony w § 7
4. Powierzchnia terenów biologicznie czynnych na obszarze nieruchomości (w granicach jednostki terenowej) nie może wynosić mniej niż 10% jej powierzchni.

 

Dodatkowe informacje

Miasto

Ostrów Wielkopolski