290.000 

Opis

Ostrów Wlkp. ul. Świstackiego – rejon ul. Wybickiego

Na sprzedaż działka o pow. 1212m2 (szer.43.50 na 27), usytuowana przy drodze asfaltowej z sąsiedztwem domów jednorodzinnych, kościoła, szkoły.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w studium tereny te przeznaczone są pod usługi publiczne o symbolu UP.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi miejskiej z dwóch stron, w której znajduje się: woda, energia, kanalizacja, gaz.

Cena 290.000 zł  (239 zł/m2)

UP – usługi publiczne
a) Dominujące przeznaczenie terenu: usługi pełniące funkcje publiczne, realizowane przez podmioty administracji państwowej i samorządowej, przez organizacje pozarządowe oraz przez podmioty komercyjne (żłobki, przedszkola, szkoły, szkoły wyższe, wychowanie dzieci i młodzieży, opieka nad osobami starszymi, pomoc społeczna, kultura, obiekty sakralne, sztuka, ochrona zdrowia, administracja, bezpieczeństwo publiczne, sądownictwo, dworce i tym podobne przeznaczenia terenu), zieleń urządzona (parki, skwery, zieleńce i inne tym podobne kategorie przeznaczenia terenu).
b) Uzupełniające przeznaczenie terenu: usługi (w tym handel detaliczny do 2000 m2 powierzchni sprzedaży), zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna, obsługa turystyki, usługi sportu i rekreacji (terenowe i kubaturowe), ulice, ciągi piesze, ciągi rowerowe, parkingi, garaże, przystanki komunikacji zbiorowej, budynki gospodarcze, cieki i zbiorniki wodne, infrastruktura techniczna i inne tym podobne kategorie przeznaczenia terenu.
c) Wskaźniki dotyczące zagospodarowania i użytkowania terenu:
– w granicach poszczególnych terenów zaleca się stosowanie rozwiązań komunikacyjnych sprzyjających ruchowi pieszemu i rowerowemu;
– obowiązuje bezwzględne dostosowanie zagospodarowania terenu do potrzeb osób niepełnosprawnych;
– wysokość nowej i modernizowanej zabudowy nie może przekraczać 15 m nad poziomem terenu, z uwzględnieniem wymogów ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;
– w szczególnych wypadkach (dominanty architektoniczne) dopuszcza się wysokość nowej
i modernizowanej zabudowy większą niż 15 m nad poziomem terenu, z uwzględnieniem wymogów ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;
– wielkość powierzchni biologicznie czynnej (grunt rodzimy, zieleń, wody powierzchniowe) nie może być mniejsza niż 20% powierzchni całego terenu i 10% powierzchni każdej działki w granicach ewidencyjnych; w przypadku, gdy istniejące zagospodarowanie uniemożliwia spełnienie tych warunków, wielkość powierzchni biologicznie czynnej należy określić w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Informacje dodatkowe

Miasto

Powierzchnia