251.285 

Działka budowlana, objęta planem zagospodarowania przestrzennego.

Opis

Gorzyce Wielkie ul. ks. Kaz. Wasiaka (Południowa)

Na sprzedaż działka budowlana o pow. 1733m2 (szer.40), posiadająca dojazd od ulicy Wasiaka i Akacjowej, co umożliwia wjazd na nieruchomość z dwóch stron lub podział działki na dwie.

Teren działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy, oznaczonym symbolem terenu 3MN tj. teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – budynki wolnostojące i bliźniacze z dopuszczeniem lokalizacji lokalu użytkowego pod nieuciążliwą działalność).

Działka usytuowana jest wśród nowo powstałych budynków jednorodzinnych, bezpośrednio przy drodze utwardzonej (asfaltowej), w której znajduje się woda, en. elektryczna i kanalizacja, natomiast gaz znajduje się w sąsiedniej ulicy.

W sąsiedztwie znajduje się również kościół, szkoła, przedszkole, lokale handlowo –usługowe, przystanek autobusowy oraz las.

Cena sprzedaży 251.285 zł (145zł/m2)

SZCZEGÓŁOWY PLAN

Tereny kategorii MN oznaczone numerami 1–7, przeznacza się dla nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej, co stanowi przeznaczenie podstawowe.
2. Na terenach kategorii MN, jako przeznaczenie uzupełniające, dopuszcza się zieleń, w tym w ogródkach przydomowych, oraz obiekty małej architektury i urządzenia rekreacyjne.
3. Na terenach kategorii MN, na każdej działce budowlanej, dopuszcza się lokalizowanie wyłącznie jednego budynku mieszkalnego, który winien spełniać wymagania definicji budynku mieszkalnego jednorodzinnego, określonej w prawie budowlanym, w tym w zakresie dopuszczenia lokalizacji lokalu użytkowego, z zastrzeżeniem, że może być w nim prowadzona jedynie nieuciążliwa działalność.
4. Na terenach kategorii MN, na jednej działce budowlanej, dopuszcza się jeden budynek gospodarczy oraz jeden garaż wolnostojący o powierzchni nie przekraczającej 70 m².
5. Na terenach kategorii MN dopuszcza się lokalizowanie budynków mieszkalnych na działkach o powierzchni nie mniejszej niż 650 m².
6. Na terenach kategorii MN dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych na działkach budowlanych nie spełniających parametrów, o których mowa w poprzednim ustępie, jeżeli działki te zostały wydzielone przed wejściem w życie planu miejscowego, z zastrzeżeniem, że ich powierzchnia jest nie mniejsza niż 500 m².
7. Na terenach kategorii MN zabudowa:
1) nie może przekraczać 200 m² powierzchni zabudowy;
2) nie może przekraczać wysokości 12 m;
3) ma mieć 2 lub 3 kondygnacje nadziemne;
4) ma być kryta dachem typu 40º, a na terenach 1MN i 4MN, dopuszcza się zastosowanie dachu

o formie jak w sąsiednim budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy tej samej drodze, w którym

dopuszcza się pokrycie do 30% powierzchni rzutu budynku w inny sposób, np.: tarasami, lukarnami,

połaciami o innym kącie nachylenia.

8. Na terenach kategorii MN powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 25% powierzchni działki.

9. Na terenach kategorii MN minimalna intensywność zabudowy wynosi 0,2.

10. Na terenach kategorii MN maksymalna intensywność zabudowy wynosi 0,5.

11. Na terenach kategorii MN powierzchnia biologicznie czynna nie powinna zajmować mniej niż 30% powierzchni działki budowlanej.

Informacje dodatkowe

Miasto

Powierzchnia