186.000 

Działka w otoczeniu lasu.

Opis

Niezgoda  – gmina Żmigród, powiat trzebnicki, woj. dolnośląskie

Na sprzedaż nieruchomość  niezabudowana obszaru 3100m2, położona bezpośrednio przy drodze utwardzonej w otoczeniu lasu w miejscowości Niezgoda.  Dla przedmiotowej działki wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji  polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z której  wynika, że:

  • Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji – nie więcej niż 15%  powierzchni terenu,
  • Udział powierzchni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu powierzchni terenu inwestycji – minimum 65% powierzchni terenu,
  • Obowiązująca linia zabudowy w odległości 20 metrów od granicy drogi powiatowej – działki 244
  • Nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5 metrów od granicy rowu działki nr 260
  • Części budynku takie jak schody zewnętrzne, ganki , wiatrołapy, zadaszenia nad wejściem oraz część garażowa mogą być wysunięte przed ustaloną obowiązującą linię zabudowy, jednak nie więcej niż o 1.5 metra i na długość nie więcej niż 1/3 szerokości elewacji frontowej,
  • Przebieg linii zabudowy przedstawia się na załączniku graficznym do decyzji
  • Szerokość elewacji frontowej, rozumianej jako cała szerokość budynku od strony obowiązującej linii zabudowy do – 16 metrów
  • Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki:

Dla budynku zlokalizowanego kalenicowo do linii zabudowy – do 4,5 metra

Dla budynku zlokalizowanego szczytowo do linii zabudowy maksymalna wysokość okapu jest równa ustalonej wysokości kaletnicy,

Geometria dachu  kąt nachylenia od 35 – 452 układ połaci – dwuspadowy, dopuszcza się wykonanie  lukarn, wysokość kaletnicy do 9 metrów, kierunek głównej kaletnicy – prostopadły lub równoległy do obowiązującej linii zabudowy, dopuszcza się realizację dachu o parametrach niespełniających wymogów, zawartych w tirecie pierwszym i drugim niniejszej litery, na powierzchni nie większej niż 20% rzut dachu budynku.

Teren inwestycji położony jest w granicach Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy obszaru Natura 2000 „Dolina Baryczy” gdzie obowiązują wymogi zawarte w przepisach odrębnych.

Nieruchomość nie posiada żadnych urządzeń komunalnych. Do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zagospodarowania wód opadowych inwestor zobowiązany jest do uzyskania  pozwolenia wodno prawnego.  Wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych  na potrzeby zwykłego korzystania  z wód ujęć  o głębokości do 30m oraz pobór wód powierzchniowych lub wód podziemnych w ilości średniorocznej nieprzekraczalnej 5m3 na dobę, nie potrzeba pozwolenia wodno – prawnego. Nieruchomość położona jest w odległości 58km od Wrocławia oraz 10 km od Milicza.

Cena nieruchomości wynosi 186.000 zł (60 zł/m2)   

Informacje dodatkowe

Miasto

Powierzchnia