493.680 

Działki inwestycyjno usługowo – przemysłowe, położone przy drodze Ostrów Wlkp.-Kalisz

Opis

Ostrów Wielkopolski ul. Kaliska

Przedmiotem sprzedaży działki inwestycyjno- usługowo – przemysłowe:

– działki  pow. 3897 m2 – cena 1,052.190 zł (270,00 zł/m2)

– działka pow. 2559 m2 – cena 767.700 zł  (300,00 zł/m2)

– działka pow. 4627 m2 – cena 1,526.910 zł  (330,00 zł/m2)

– działka pow. 1496 m2 – cena 493.680 zł  (330,00 zł/m2)

Działki usytuowane są na terenie inwestycyjno- usługowo – przemysłowym, położone przy drodze technicznej Ostrów Wlkp.-Kalisz, z sąsiedztwem obwodnicy, Galerii Ostrovia, salonu Meblowego Bodzio, restauracji MC Donalds i ogrodów działkowych.

Oferowane nieruchomości objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o symbolu U,P.2 z przeznaczeniem pod zabudowę przemysłową oraz handlowo – usługową.

Uzbrojenie w ulicy woda, energia elektryczna, kanalizacja

U,P.2 – tereny usług i przemysłu

1. Przeznaczenie podstawowe: lokalizacja obiektów usługowych i produkcyjnych, w tym obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 2000 m2

2. Przeznaczenie dopuszczalne: zieleń publiczna oraz usługi sportu i rekreacji,

3. Nieprzekraczalne linie zabudowy: w odległości 10 m od strony drogi oznaczonej symbolem KDL oraz od strony ul. Kaliskiej, a 6 m od pozostałych terenów; dopuszcza się lokalizowanie w strefie oddziaływania sieci energetycznej: urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz dróg i parkingów na zasadach określonych w przepisach odrębnych dotyczących warunków technicznych dotyczących sieci energetycznych,

4. Maksymalna wysokość zabudowy: zabudowa niska w rozumieniu przepisów odrębnych,

5. Maksymalna powierzchnię zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej,

6. Dopuszcza się stosowanie dowolnych form dachów.

7. Udział powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 15% powierzchni działki.

8. Dla budynków istniejących w momencie wejścia w życie niniejszej uchwały a nie spełniających parametrów i wskaźników określonych w niniejszej uchwale dopuszcza się ich remont i bieżącą konserwację oraz rozbiórkę a ewentualną odbudowę, rozbudowę, nadbudowę dopuszcza się jedynie w istniejącym obrysie budynku bądź fundamentów.

 

Informacje dodatkowe

Miasto

Powierzchnia