173.173 

Działki z przeznaczeniem zabudowy usługowej  lub mieszkaniowej jednorodzinnej.

Opis

Ostrów Wlkp. ul. Olszynowa

Na sprzedaż działki usytuowane z wjazdem od  drogi technicznej ul. Olszynowej do ul. Leszczynowej, objęte  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (o symbolu 17MN/U, 29MN, 28MN) z przeznaczeniem zabudowy usługowej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 Działki znajdują się przy drodze publicznej nieutwardzonej o szer.10-12m, w której znajduje się woda, en.elektryczna, gaz i kanalizacja.

Działka o pow. 1001m2 (szer. 24,20 x 41,28) – cena 173.173zł  (173 zł/m2Plan 17MN/U

Działka o pow. 1032m2 (szer. 25 x 41,28) – cena 178.536 zł  (173 zł/m2) Plan 17MN/U

Działka o pow. 1022m2 (szer. 24,72 x 41,28) – cena 176.806 zł  (173 zł/m2Plan 17MN/U

Działka o pow. 2074m2 (szer. 52,75x 41,28) – cena 358.802 zł (173 zł/m2)   Plan 17MN/U

Plan symbolu 17MN/U Ustala: lokalizację na działce maksymalnie jednego budynku mieszkalnego lub mieszkalno usługowego lub usługowego                – linia zabudowy 6m od drogi KDD i 15m od drogi technicznej,                             – usługowego lub usługowego, jako wolnostojących lub bliźniaczych,               – wielkość powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki nie więcej niż 30%                                                                                                                              – udział powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 30% powierzchni działki                                                                                                                                               – wysokość zabudowy nie większą niż:                                                                               – dla budynków mieszkalnych i mieszkalno – usługowych: 9,0 m przy dachu stromym lub 7,50 m przy dachu płaskim i nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne,                                                                                                                                    – dla budynków usługowych: 9,0 m,                                                                                    – dla budynków gospodarczo – garażowych i wiat 5,50 m przy dachu stromym lub 3,50 m przy dachu płaskim,                                                                         – geometrię dachów: – dla budynków mieszkalnych, mieszkalno – usługowych i usługowych: płaskie lub strome – dwu- lub wielospadowe, o kątach nachylenia połaci od 30° do 45° (nie dotyczy przekryć lukarn, kaferków, wykuszy, ryzalitów i ganków oraz przekryć wbudowanych pomieszczeń gospodarczo – garażowych) przy czym w ramach jednego pokrycia dachowego wszystkie połacie winny być nachylone pod jednakowym kątem,                                                                                                                  – dla budynków gospodarczo – garażowych i wiat: płaskie lub strome o kątach nachylenia połaci od 30° do 45°,

Działka o pow. 1426m2 (szer. 34,70 x 41,28) – cena 213.900 zł  (150 zł/m2) Plan 29 MN

Plan o symbolu 29 MN –  Ustala: budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne budynków wolnostojących lub bliźniaczych, oraz zabudowy budynku gospodarczo – garażowego lub wiaty do 60 m²                                         – linia zabudowy 6m od drogi KDD,                                                                                   – wielkość powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki nie więcej niż 40%                                                                                                                             Udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 40% powierzchni działki.                                                                                                                   – Wysokość zabudowy nie większą niż: – dla budynków mieszkalnych: 9,0 m przy dachu stromym lub 7,50 m przy dachu płaskim i nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne- dla budynków gospodarczo – garażowych i wiat: 5,50 m przy dachu stromym lub 3,50 m przy dachu płaskim.                                 – Geometrię dachów dla budynków mieszkalnych: strome – dwu- lub wielospadowe, o kątach nachylenia połaci od 30° do 45° (nie dotyczy przekryć lukarn, kaferków, wykuszy, ryzalitów i ganków oraz przekryć wbudowanych pomieszczeń gospodarczo – garażowych), przy czym w ramach jednego pokrycia dachowego wszystkie połacie winny być nachylone pod jednakowym kątem,                                                                                    – dla budynków gospodarczo – garażowych i wiat: płaskie lub strome – dwu- lub wielospadowe, o kątach nachylenia połaci od 30° do 45°,

Dopuszcza się: – lokalizację budynków mieszkalnych w układzie bliźniaczym bezpośrednio przy granicy działki,                                                          – lokalizację budynków gospodarczo – garażowych bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości 1,5 m od granicy działki,                                          –  lokalizację w ramach budynku mieszkalnego 1 kondygnacji podziemnej.

 

Informacje dodatkowe

Miasto

Powierzchnia