75.250 

Działki budowlane w terenie objętym  miejscowym planem.

Opis

Ostrów Wlkp. ul. Topolowa, Gorzycka

Działki usytuowane obecnie z od ul. Topolowej drogą służebną (pokazaną na mapie) do chwili otwarcia drogi miejskiej od ul. Gorzyckiej.

Działki o pow.1185m2, 602m2 i 596m2,  objęte  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (o symbolu  MN/U1 i MN/U2) z przeznaczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i  bliźniaczej. Działki znajdują się przy drodze publicznej nieutwardzonej o szer.10m.           Uzbrojenie znajduje się w ulicy Gorzyckiej (60m od działki) woda, en.elektryczna, gaz i kanalizacja.        Cena działki 120 zł/m2                                 (pow. 1185m2– cena 148.125 zł)                                                                                             (pow. 602m2 – cena 75.250 zł)                                                                                              (pow. 596m2 -cena 74.500 zł)

§ 9. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MN/U1 – MN/U2:                                                                                                                          1) ustala się:                                                                                                                                  a) lokalizację na działce maksymalnie jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku gospodarczo – garażowego lub jednej wiaty                               b) sytuowanie budynków mieszkalnych jako wolnostojących lub bliźniaczych                                                                                                                                c) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki: nie mniej niż 0,1% i nie więcej niż 50%,                                                                                                                                                d) powierzchnię zabudowy budynku gospodarczo – garażowego lub powierzchnię wiaty po obrysie: nie więcej niż 60 m²,                                                  e) udział powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 30% powierzchni działki                                                                                                                                               f) wysokość zabudowy nie większą niż:                                                                              – dla budynków mieszkalnych: 8,0 m w przypadku dachu płaskiego lub 10,0 m w przypadku dachu stromego,                                                                                        – dla budynków gospodarczo – garażowych i wiat: 3,5 m w przypadku dachu płaskiego lub 6,0 m w przypadku dachu stromego,                                     g) geometrię dachów:                                                                                                               – dla budynków mieszkalnych: płaskie lub strome – dwu- lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci od 30° do 45° (nie dotyczy przekryć lukarn, wykuszy, ryzalitów i ganków) przy czym w ramach jednego pokrycia dachowego wszystkie połacie winny być nachylone pod jednakowym kątem, – dla budynków gospodarczo – garażowych i wiat: płaskie lub strome o kątach nachylenia połaci od 20° do 45°, przy czym w ramach jednego pokrycia dachowego wszystkie połacie winny być nachylone pod jednakowym kątem,                                                                                                                 h) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, przy czym ściany frontowe nowych budynków mieszkalnych należy sytuować nie dalej niż 6,0 m od wyznaczonej linii zabudowy,                                                                       i) obsługę komunikacyjną bezpośrednio z dróg wyznaczonych w planie lub z dróg przyległych do obszaru planu,                                                                                   j) zapewnienie, w granicach działki, co najmniej 2 miejsc postojowych na każdy lokal mieszkalny, wliczając w to miejsca w budynku gospodarczo – garażowym lub wiacie oraz dodatkowo 1 miejsca postojowego w przypadku lokalizacji w budynku mieszkalnym lokalu użytkowego przeznaczonego na usługi,                                                                                                                                             k) powierzchnię nowo wydzielonej działki: nie mniej niż 500 m², z wyłączeniem: wydzielania działek przeznaczonych na cele infrastruktury technicznej – elektroenergetyki lub przepompowni ścieków oraz wydzielania działek w celu regulacji granic miedzy sąsiadującymi nieruchomościami lub powiększenia sąsiednich nieruchomości, dla których nie wyznacza się ograniczeń w zakresie parametrów,                                                 2) dopuszcza się:                                                                                                                        a) lokalizację budynków gospodarczo – garażowych usytuowanych bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości 1,5 m od granicy działki,  b) lokalizację obiektów infrastruktury technicznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania terenu,                                                                           c) sytuowanie elementów technicznych budynków, takich jak kominy, anteny – nie wyżej niż 3,0 m powyżej najwyższego punktu dachu,                   d) przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę istniejących budynków, z zachowaniem zasad i parametrów jak dla nowej zabudowy w ramach terenu, przy czym geometria dachów rozbudowywanych lub nadbudowywanych części tych budynków może stanowić kontynuację geometrii dachów części istniejących, z zastrzeżeniem pkt 3,                               e) wydzielenie w budynku mieszkalnym lokalu użytkowego, zgodnie z przepisami odrębnymi, z możliwością przeznaczenia na usługi wyłącznie podstawowe,                                                                                                                                  3) zakazuje się rozbudowy budynków w ich częściach zlokalizowanych przed wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy.

Informacje dodatkowe

Miasto

Rodzaj budynku

602