173.173 

Działki z przeznaczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej.

Opis

Ostrów Wlkp. ul. Leszczynowa, ul. Kokosowa

Na sprzedaż działki usytuowane z wjazdem od ul. Leszczynowej w ul. Kokosową do drogi technicznej ul. Olszynowej, objęte  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (o symbolu 29 MN i 17MN/U) z przeznaczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej.

Na terenie przedmiotowej nieruchomości znajduje się linia napowietrzna SN, której nastąpi demontaż wraz ze słupami.                                

Działki znajdują się przy drodze publicznej nieutwardzonej o szer.10-12m, w której znajduje się woda, en.elektryczna, gaz i kanalizacja.

Sąsiedztwo stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne, a w odległości 400-900m  znajdują się lokale handlowo –usługowe, szkoła, przedszkole, przestanki autobusowe, kościół. Umiejscowienie działek umożliwia szybki dojazd do miasta oraz do drogi ekspresowej.

Działka o pow. 1426m2 (szer. 34,70 x 41,28) – cena 156.860 zł  (110 zł/m2) Plan 29 MN

– Działka o pow. 815m2 (szer. 20 x 41,28) – cena 140.995 zł  (173 zł/m2) Plan 29 MN

Działka o pow. 1001m2 (szer. 24,20 x 41,28) – cena 173.173zł  (173 zł/m2Plan 17MN/U

Działka o pow. 1032m2 (szer. 25 x 41,28) – cena 178.536 zł  (173 zł/m2) Plan 17MN/U

Działka o pow. 1022m2 (szer. 24,72 x 41,28) – cena 176.806 zł  (173 zł/m2Plan 17MN/U

Działka o pow. 2074m2 (szer. 52,75x 41,28) – cena 358.802 zł  (173 zł/m2)   Plan 17MN/U

Plan o symbolu 28MN i 29 MN Ustala: budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne budynków wolnostojących lub bliźniaczych, oraz zabudowy budynku gospodarczo – garażowego lub wiaty do 60 m²

– linia zabudowy 6m od drogi KDD,

wielkość powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki nie więcej niż 40%

Udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 40% powierzchni działki.

Wysokość zabudowy nie większą niż: – dla budynków mieszkalnych: 9,0 m przy dachu stromym lub 7,50 m przy dachu płaskim i nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne- dla budynków gospodarczo – garażowych i wiat: 5,50 m przy dachu stromym lub 3,50 m przy dachu płaskim.

– Geometrię dachów dla budynków mieszkalnych: strome – dwu- lub wielospadowe, o kątach nachylenia połaci od 30° do 45° (nie dotyczy przekryć lukarn, kaferków, wykuszy, ryzalitów i ganków oraz przekryć wbudowanych pomieszczeń gospodarczo – garażowych), przy czym w ramach jednego pokrycia dachowego wszystkie połacie winny być nachylone pod jednakowym kątem,

dla budynków gospodarczo – garażowych i wiat: płaskie lub strome – dwu- lub wielospadowe, o kątach nachylenia połaci od 30° do 45°,

Dopuszcza się:

– lokalizację budynków mieszkalnych w układzie bliźniaczym bezpośrednio przy granicy działki,

– lokalizację budynków gospodarczo – garażowych bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości 1,5 m od granicy działki,

–  lokalizację w ramach budynku mieszkalnego 1 kondygnacji podziemnej.

Plan symbolu 17MN/U Ustala: lokalizację na działce maksymalnie jednego budynku mieszkalnego lub mieszkalno usługowego lub usługowego

– linia zabudowy 6m od drogi KDD i 15m od drogi technicznej,

– usługowego lub usługowego, jako wolnostojących lub bliźniaczych,

– wielkość powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki nie więcej niż 30%

– udział powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 30% powierzchni działki

wysokość zabudowy nie większą niż:

– dla budynków mieszkalnych i mieszkalno – usługowych: 9,0 m przy dachu stromym lub 7,50 m przy dachu płaskim i nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne,

– dla budynków usługowych: 9,0 m,

– dla budynków gospodarczo – garażowych i wiat 5,50 m przy dachu stromym lub 3,50 m przy dachu płaskim,

– geometrię dachów:

– dla budynków mieszkalnych, mieszkalno – usługowych i usługowych: płaskie lub strome – dwu- lub wielospadowe, o kątach nachylenia połaci od 30° do 45° (nie dotyczy przekryć lukarn, kaferków, wykuszy, ryzalitów i ganków oraz przekryć wbudowanych pomieszczeń gospodarczo – garażowych) przy czym w ramach jednego pokrycia dachowego wszystkie połacie winny być nachylone pod jednakowym kątem,

– dla budynków gospodarczo – garażowych i wiat: płaskie lub strome o kątach nachylenia połaci od 30° do 45°,

Informacje dodatkowe

Powierzchnia

Miasto