350.000 

Działka budowlana, objęta planem zagospodarowania przestrzennego.

Opis

Ostrów Wlkp. ul. Wiśniowa

Na sprzedaż działka o pow.3744m2, objęta planem zagospodarowania przestrzennego o symbolu MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej.

Działka posiadająca dojazd od dwóch stron ulic miejskich, od ul. Wiśniowej i Jabłonkowej.   W ul. Wiśniowej znajduje się woda, energia, gaz, kanalizacja.

W ulicy Jabłonkowej przechodzi gazociąg DN 700, DN 500 i DN 400, w związku z powyższym możliwość zabudowy budynku mieszkalnego istnieje 35m od osi gazociągów    DN 500 i DN 400. A od DN 700 12,5m..                     Cena 350.000 zł (93.49 zł/m2)

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej MN/U ustala

 1. a) lokalizację na działce maksymalnie jednego budynku mieszkalnego albo mieszkalno – usługowego albo usługowego z przeznaczeniem na usługi nieuciążliwe i jednego garażu albo budynku gospodarczo – garażowego;
 2. b) sytuowanie budynków mieszkalnych, mieszkalno – usługowych i usługowych jako wolnostojących;
 3. c) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie więcej niż 50%;
 4. d) powierzchnię zabudowy garażu albo budynku gospodarczo – garażowego – nie więcej niż 60 m2;
 5. e) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 30% powierzchni działki;
 6. f) wysokość zabudowy nie większą niż: * dla budynków mieszkalnych, mieszkalno – usługowych i usługowych: 7 m – w przypadku dachu płaskiego albo 10 m – w przypadku dachu stromego; * dla garaży i budynków gospodarczo – garażowych: 3,5 m w przypadku dachu płaskiego albo 6 m w przypadku dachu stromego;
 7. g) geometrię dachów: * dla budynków mieszkalnych, mieszkalno – usługowych i usługowych: płaskie lub strome, o kącie nachylenia połaci od 25° do 45°; * dla garaży i budynków gospodarczo – garażowych: dowolne;
 8. h) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu i § 5 pkt 1 lit. a;
 9. i) obsługę komunikacyjną działek bezpośrednio z dróg wyznaczonych w planie, z dróg przyległych do obszaru planu lub poprzez drogi wewnętrzne w ramach terenu;
 10. j) zapewnienie, w granicach działki, co najmniej 2 miejsc postojowych, wliczając w to miejsca w garażu albo budynku gospodarczo – garażowym oraz dodatkowo co najmniej 1 miejsca postojowego na każde rozpoczęte 25 m2 powierzchni użytkowej usług

2) dopuszcza się

 1. a) wydzielanie działek o powierzchni nie mniejszej niż 600m2, szerokości frontów nie mniejszej niż 20 m i przebiegu granic prostopadłym lub zbliżonym do prostopadłego do dróg, z którymi te granice się łączą, z wyłączeniem: * wydzielania działek przeznaczonych na cele infrastruktury technicznej – elektroenergetyki, dla których maksymalna powierzchnia może wynosić 70 m2 i które winny posiadać bezpośredni dostęp do dróg; * wydzielania działek w celu regulacji granic miedzy sąsiadującymi nieruchomościami, dla których nie wyznacza się ograniczeń w zakresie parametrów; * wydzielania działek w celu wytyczenia dróg wewnętrznych, dla których nie wyznacza się ograniczeń w zakresie parametrów
 2. b) lokalizację obiektów infrastruktury technicznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania terenu;
 3. c) lokalizację dróg wewnętrznych, stanowiących dojazdy do działek, w ramach terenu;
 4. d) prowadzenie infrastruktury technicznej;
 5. e) sytuowanie elementów technicznych budynków, takich jak kominy, anteny – nie wyżej niż 5 m powyżej najwyższego punktu dachu;
 6. f) realizację kondygnacji podziemnej w budynkach mieszkalnych, mieszkalno – usługowych i usługowych, pod warunkiem przeprowadzenia odpowiednich badań geotechnicznych
 7. g) stosowanie ogrodzeń w formie żywopłotów o wysokości nie większej niż 2 m;
 8. h) rozbudowę lub nadbudowę istniejących budynków, z zachowaniem zasad i parametrów jak dla nowej zabudowy w ramach terenu, przy czym geometria dachów rozbudowywanych lub nadbudowywanych części tych budynków może stanowić kontynuację geometrii dachów części istniejących;
 9. i) umieszczanie szyldów wyłącznie na elewacjach budynków lub na ogrodzeniach i o powierzchni nie większej niż 0,5 m2;

3) zakazuje się lokalizacji od strony frontów działek ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych i wyższych niż 1,50 m, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. g

 

Informacje dodatkowe

Miasto

Powierzchnia